Gebruiksvoorwaarden

De Uw Zorg online App wordt u aangeboden door Pharmeon BV in samenwerking met uw zorgaanbieder.  Via de Uw Zorg online app kan uw zorgaanbieder diverse zorggerelateerde diensten aanbieden. Op deze diensten zijn van toepassing  de “Privacy verklaring Uw Zorg online” en “Gebruiksvoorwaarden Uw Zorg online” van uw zorgaanbieder.  Deze zijn na te lezen in de app na selectie van uw zorgaanbieder en in modelvorm hieronder te raadplegen. Verder zijn van toepassing de “Gebruiksvoorwaarden Uw Zorg online” van Pharmeon die u in de app en hieronder kunt raadplegen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de applicatie Uw Zorg Online (de “App”). De App wordt aangeboden door Pharmeon BV, gevestigd aan de Paasheuvelweg 25 in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34127514 (“Pharmeon”). Door gebruik te maken van de App, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing tot de App van uw toestel wordt verwijderd.

 

Artikel 1. Registreren en inloggen

 1. Met de App kunt gebruik maken van verschillende online services van aangesloten zorgaanbieders. Hiervoor heeft u een account nodig voor het patiëntportaal van de betreffende zorgaanbieder.
 2. Als u nog geen account heeft voor het patiëntportaal van de door u te selecteren zorgaanbieder, kunt u deze rechtstreeks aanmaken via de App. Nadat de registratie is afgerond en uw account door de zorgaanbieder is geaccordeerd, kunt u toegang krijgen tot de services van uw zorgaanbieder in de App.
 3. Voordat u gebruik kunt maken van de services van uw zorgaanbieder, moet uw toestel eenmalig worden gekoppeld met uw account voor het patiëntportaal. U koppelt uw toestel door de inloggegevens voor het patiëntportaal van de zorgaanbieder in te voeren. Ter bevestiging van uw identiteit wordt eenmalig gevraagd om een sessiecode in te voeren. Deze wordt per sms of per e-mail toegezonden.
 4. Om de veiligheid van uw gegevens en uw account te beschermen, wordt bij het eerste gebruik van de App eenmalig gevraagd om een vijfcijferige toegangscode aan te maken. Telkens als de App opnieuw wordt opgestart, dient u deze code in te voeren ter controle van uw identiteit.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor de inloggegevens voor uw account en de aangemaakte toegangscode. Zowel uw wachtwoord als de toegangscode dient u strikt geheim te houden voor derden. U bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via uw account.

 

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Bij het openen van de App en na het invoeren van de toegangscode brengt de App een verbinding tot stand met het patiëntportaal van uw zorgaanbieder. De services die u vervolgens via de App gebruikt, worden rechtstreeks aangeboden via uw eigen zorgaanbieder. Pharmeon is niet verantwoordelijk voor de door uw zorgaanbieder aangeboden services. Daarnaast is Pharmeon geen partij bij enige overeenkomst die u, al dan niet via de App, aangaat met de zorgaanbieder.
 2. De App kan verwijzingen naar websites van derden (zoals de website van uw zorgaanbieder) bevatten. Pharmeon is niet verantwoordelijk voor de informatie op de websites van derden en is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de websites van derden of de daarop geplaatste informatie.
 3. Op het gebruik van de services van de zorgaanbieder via de App kunnen aanvullende (gebruiks)voorwaarden van de zorgaanbieder van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd voordat u uw toestel koppelt aan het patiëntportaal van uw zorgaanbieder.

 

Artikel 3. Misbruik

 1. Het is verboden om de App te gebruiken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of de openbare orde en de goede zeden.
 2. Indien naar het oordeel van Pharmeon hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pharmeon of derden of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Pharmeon gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 3. Pharmeon is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Pharmeon gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 4. Indien u in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wet- en regelgeving, kan Pharmeon alle schade op u verhalen die daarvan het gevolg is.

 

Artikel 4. Privacy

 1. Bij het gebruik van de services van uw zorgaanbieder via de App, worden er gegevens aan uw zorgaanbieder doorgegeven via het netwerk van Pharmeon. Dat kunnen ook privacygevoelige gegevens (ook wel: “persoonsgegevens”) zijn.
 2. Pharmeon verwerkt uw persoonsgegevens slechts in opdracht van de zorgaanbieders en verwerkt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Raadpleeg de privacyverklaring van uw zorgaanbieder om te lezen welke persoonsgegevens er worden verwerkt en met welk doel. Deze kunt u onder andere vinden via het menu in de App.

 

Artikel 5. Beschikbaarheid, onderhoud en aanpassingen

 1. Pharmeon onderhoudt de App actief en kan regelmatig updates uitbrengen om fouten op te lossen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of om de prestaties van de App te verbeteren. Onderhoud kan op ieder moment plaatsvinden en kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van de aangeboden services.
 2. Beschikbare updates worden aangeboden via de app store. U dient regelmatig te controleren of er updates beschikbaar zijn en u bent zelf verantwoordelijk voor de installatie daarvan. Pharmeon is niet aansprakelijk voor fouten die zijn hersteld in updates die u niet heeft geïnstalleerd.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de App, alsmede alle teksten, afbeeldingen en andere materialen in de App, berusten bij Pharmeon of diens licentiegevers.
 2. U krijgt uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App en alle daarin opgenomen materialen te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de App en de materialen daarin te kopiëren of te gebruiken zonder aparte schriftelijke toestemming van Pharmeon of diens licentiegevers, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 

7. Aansprakelijkheid

 1. Pharmeon stelt de App kosteloos beschikbaar en kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de App. Voor zover aansprakelijkheid van Pharmeon niet kan worden uitgesloten, zal deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade  die het gevolg is van het gebruik van de App.
 2. Onder directe schade  wordt uitsluitend verstaan: (1) de schade die is toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”), (2) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, en (3) de redelijke en aantoonbare kosten die u hebt gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Enige genoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de betreffende schade (1) het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Pharmeon, of (2) het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.
 4. Pharmeon is nooit aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van overmacht. Van overmacht is onder meer sprake in het geval van: stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, binnenlandse onlusten, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en het geval waarin Pharmeon door zijn eigen toeleveranciers, ongeacht de reden, niet tot levering in staat wordt gesteld. 

 

Artikel 8. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

 1. Pharmeon mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen. Aangepaste versies van deze gebruiksvoorwaarden zullen worden bekendgemaakt via de app store. U wordt aangeraden om de app store hiervoor regelmatig te controleren.
 2. Gebruik van de App na de datum van inwerkintreding geldt als acceptatie van de aangepaste gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 9. Overige bepalingen

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 3. Pharmeon is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die de App of de betreffende bedrijfsactiviteit van hem overneemt.

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 16 maart 2017. Indien u vragen heeft over de App of deze gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle services die Zorgaanbieder aanbiedt via de mobiele applicatie Uw Zorg Online (de “App”). U kunt de services van Zorgaanbieder ook gebruiken via het online patiëntenportaal van Zorgaanbieder. Op het gebruik van het patiëntenportaal kunnen aanvullende (gebruiks)voorwaarden van toepassing zijn.

Door bij Zorgaanbieder in te loggen via de App, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing tot u de koppeling met uw account bij Zorgaanbieder in de App verbreekt.

 

Artikel 1. Gebruik van de services

 1. Met de App kunt u gebruik maken van verschillende online services van Zorgaanbieder. Hiervoor heeft u een account nodig voor het patiëntportaal van Zorgaanbieder.
 2. Als u nog geen account heeft voor het patiëntportaal van Zorgaanbieder, kunt u deze rechtstreeks bij Zorgaanbieder aanmaken via de App. Nadat de registratie is afgerond en uw account door Zorgaanbieder is geaccordeerd, kunt u toegang krijgen tot de services van Zorgaanbieder in de App.
 3. U dient alle toegangsgegevens tot uw account bij Zorgaanbieder (waaronder in ieder geval uw gebruikersnaam, wachtwoord en eventuele toegangscodes) strikt geheim te houden. Zorgaanbieder mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent zelf aansprakelijk voor deze handelingen, tenzij u bij Zorgaanbieder heeft gemeld dat een ander uw toegangsgegevens kent.
 4. Indien dat nodig is voor de door u gevraagde service, kan Zorgaanbieder u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde service wordt verleend.
 5. Zorgaanbieder heeft het recht om uw account te beëindigen indien u achttien maanden geen gebruik hebt gemaakt van uw account.
 6. De medische informatie die Zorgaanbieder via de App beschikbaar maakt, is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult met een specialist. Neem voor persoonlijk advies of bij een vermoeden van urgentie altijd direct contact op met Zorgaanbieder.

 

Artikel 2. Misbruik

 1. Het is verboden om via de App aangeboden services te gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of de openbare orde en de goede zeden.
 2. Indien Zorgaanbieder constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, kan Zorgaanbieder zonder verdere opgaaf van redenen uw account buiten gebruik stellen zodat u geen gebruik meer kunt maken van de services van Zorgaanbieder via de App. In urgente of ernstige gevallen kan Zorgaanbieder zonder waarschuwing en zonder verdere opgaaf van redenen uw account buiten gebruik stellen.
 3. Indien naar het oordeel van Zorgaanbieder hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Zorgaanbieder of derden of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Zorgaanbieder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4. Zorgaanbieder is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Zorgaanbieder gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 5. Zorgaanbieder behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

 

Artikel 3. Privacy

 1. Bij het gebruik van de services van Zorgaanbieder via de App kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die nodig zijn voor de door u gevraagde services. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie. Deze kunt u onder andere vinden via het menu in de App.

 

Artikel 4. Beschikbaarheid

 1. Om volledig gebruik te kunnen maken van de services van Zorgaanbieder via de App, is een actieve verbinding met de servers van Zorgaanbieder nodig. Zorgaanbieder streeft ernaar om de servers zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Zorgaanbieder via de App worden verspreid, berusten bij Zorgaanbieder of diens licentiegevers.
 2. U krijgt een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de door Zorgaanbieder via de App aangeboden materialen te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de door Zorgaanbieder via de App aangeboden materialen te kopiëren of te verveelvoudigen zonder aparte schriftelijke toestemming van Zorgaanbieder of diens licentiegevers, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Zorgaanbieder stelt de services kosteloos beschikbaar en kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die het gevolg is van het gebruik daarvan. Voor zover aansprakelijkheid van Zorgaanbieder niet kan worden uitgesloten, zal deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade die het gevolg is van het gebruik van de services.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (1) de schade die is toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”), (2) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, en (3) de redelijke en aantoonbare kosten die u hebt gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Enige genoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de betreffende schade (1) het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Zorgaanbieder, of (2) het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.
 4. Zorgaanbieder is nooit aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van overmacht. Van overmacht is onder meer sprake in het geval van: stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, binnenlandse onlusten, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en het geval waarin Pharmeon door zijn eigen toeleveranciers, ongeacht de reden, niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

Artikel 7. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

 1. Zorgaanbieder mag deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment aanpassen. Zorgaanbieder zal wijzigingen of aanvullingen ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de App zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
 2. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de koppeling tussen de App en uw account verbreken. Gebruik van de services via de App na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 8. Overige bepalingen

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien u een eConsult of (herhaal-)recept aanvraagt via Zorgaanbieder, is daarop de Richtlijn online arts-patiënt contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van de KNMG.
 3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Zorgaanbieder is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst over te dragen aan een derde die de services of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 5. Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via [CONTACTGEGEVENS ZA].

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 16 maart 2017.

Via deze applicatie Uw Zorg Online (de “App”) biedt Zorgaanbieder verschillende zorggerelateerde services aan. Als u gebruik maakt van onze services via de App, worden er privacygevoelige gegevens (ook wel: “persoonsgegevens”) van u verwerkt.

Wij hechten veel belang aan de privacy van gebruikers van onze services en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de App en de door u gevraagde services.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële e-mails.
 • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage, correctie en verwijdering. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze services via de App, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de services die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • gegevens betreffende uw gezondheid
 • de naam van uw zorgverzekeraar
 • de naam van uw andere zorgverleners
 • tijdstip van uw afspraak
 • betalingsgegevens
 • IP-adres

 

Per service wordt in de in de App aangegeven welke gegevens wij verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het aanmaken van uw account;
 • het inloggen op uw account;
 • het inplannen van een afspraak;
 • het aanvragen van een recept;
 • het aanvragen en uitvoeren van een eConsult;
 • het bijhouden van uw medisch dossier;
 • het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • het verbeteren van onze services;
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde of geselecteerde, services.

 

Verstrekking aan derden
Om onze services via de App te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van diensten van Pharmeon.
Pharmeon kan daarbij in opdracht van Zorgaanbieder persoonsgegevens van u verwerken. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging
Wij nemen maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Daarnaast houden wij statistieken bij over uw gebruik van onze services via de App, zonder dat dit terug te herleiden is naar specifieke personen. Er worden geen statistieken bijgehouden in onderdelen van de App waarbij uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Om problemen te kunnen adresseren worden logbestanden bijgehouden waarbij het wel mogelijk is om het gebruik van een service aan een specifieke persoon te koppelen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen die worden omschreven in deze privacyverklaring of in de App. We zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren als een wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of applicaties van derden die door middel van links met de App zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens daarvan gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Gewijzigde versies zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of indien u vragen heeft omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 maart 2017.