Gebruiksvoorwaarden

De Uw Zorg online App wordt u aangeboden door Pharmeon BV in samenwerking met uw zorgaanbieder.  Via de Uw Zorg online app kan uw zorgaanbieder diverse zorggerelateerde diensten aanbieden. Op deze diensten zijn van toepassing  de “Privacy verklaring Uw Zorg online” en “Gebruiksvoorwaarden Uw Zorg online” van uw zorgaanbieder.  Deze zijn na te lezen in de app na selectie van uw zorgaanbieder en in modelvorm hieronder te raadplegen. Verder zijn van toepassing de “Gebruiksvoorwaarden Uw Zorg online” van Pharmeon die u in de app en hieronder kunt raadplegen.

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden voor de dienst Uw Zorg online. Deze wordt aangeboden door Pharmeon B.V. gevestigd aan Paasheuvelweg 25 in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 34127514 (hierna aangeduid als “Pharmeon”).

Onderstaande Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de Uw Zorg online-applicatie. De Applicatie maakt het onder andere mogelijk om het medicatieoverzicht in te zien, de voorgeschreven medicijnen te bestellen, afspraken te maken, berichten te sturen naar de zorgaanbieder, het eigen dossier in te zien en een eConsult te starten. Op het moment dat de Applicatie wordt gebruikt zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1. Definities

De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de hiernavolgende betekenis.

 1. Account: het persoonlijke account van Gebruiker aangemaakt door Gebruiker na het downloaden van de Applicatie, waarmee Gebruiker toegang krijgt tot de Applicatie. Of het persoonlijke account die Gebruiker via de web-versie aanmaakt.
 2. Applicatie: de mobiele applicatie Uw Zorg online, te downloaden via de Apple’s Appstore en Google Play Store, tezamen met de web-versie die beschikbaar wordt gesteld via de website van uw zorgverlener.
 3. Data: alle door Gebruiker en anderen op de systemen, zoals ingezet voor de levering van de dienst, opgeslagen gegevens.
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die toegang heeft verkregen tot de Applicatie en gebruik maakt van de functionaliteiten daarvan.
 5. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: de rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 7. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pharmeon en de zorgaanbieder krachtens welke Gebruiker toegang krijgt tot de functionaliteiten in de Applicatie.
 9. Partij(en): Pharmeon en Gebruiker tezamen of afzonderlijk.
 10. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in de Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 11. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst en het Account

 1. De Applicatie is door Gebruiker te downloaden via de App Store en de Google Play Store. Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie, dient Gebruiker zich na het downloaden eerst te registreren. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de Applicatie downloadt en zich registreert in de Applicatie. Gebruiker heeft ook toegang tot de Applicatie middels DigiD.
 2. De Applicatie wordt gratis aan Gebruiker aangeboden en is te gebruiken als de zorgaanbieder waar Gebruiker bij aangesloten is de Applicatie afneemt van Pharmeon, maar ook wanneer dat niet het geval is.
 3. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op de Applicatie die white label is afgenomen. In die gevallen heeft de Applicatie de naam die de zorgverlener van de Gebruiker wenste te geven.
 4. Tijdens de registratieprocedure kiest Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee na registratie kan worden ingelogd in de Applicatie. Aan Gebruiker wordt ook de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van ‘twee-factor-authenticatie’.
 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Pharmeon is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt via de Applicatie ook daadwerkelijk die Gebruiker is.
 6. Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden. Gebruiker dient het wachtwoord strikt geheim te houden.
 7. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Gebruiker direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Ook zal Gebruiker direct melding maken bij Pharmeon, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

 

Artikel 3. Gebruik van de Applicatie en diensten van derden

 1. Via de Applicatie kan Gebruiker onder andere het medicatieoverzicht inzien, de voorgeschreven medicijnen bestellen, afspraken maken, berichten sturen naar de zorgaanbieder, het eigen dossier inzien en een eConsult starten.
 2. In de Applicatie zijn, afhankelijk van de keuzes van de zorgaanbieder, ook diensten van derden beschikbaar. De volgende mogelijkheden waarbij er gebruik gemaakt kan worden van diensten van derden zijn beschikbaar:
  1. de doorverwijzing naar diensten van derden: Gebruiker wordt gewezen op diensten van derden en de vindplaats van deze diensten. Wanneer Gebruiker gebruik wenst te maken van de diensten, wordt de omgeving van Pharmeon verlaten. Pharmeon is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor het gebruik van diensten van derden;
  2. door middel van single sign on wordt Gebruiker doorgestuurd naar diensten van derden. Daar kan Gebruiker inloggen met een al bestaand account van de derde, of in sommige gevallen met het Account. Wanneer er aanvullende voorwaarden gelden voor het gebruik van diensten van derden, zal Gebruiker daarop worden gewezen alvorens Gebruiker toegang heeft tot de omgeving en daarmee de dienst;
  3. integratie van de diensten van derden in het platform: Gebruiker maakt gebruik van de diensten van derden binnen het platform van Pharmeon. Wanneer er aanvullende voorwaarden gelden voor het gebruik van deze diensten, zal Gebruiker daarop worden gewezen alvorens Gebruiker gebruik kan maken van deze diensten.
 3. De Applicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pharmeon garandeert niet dat de in de Applicatie verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
 4. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de informatie/Data die Gebruiker invoert in de Applicatie en Gebruiker kan Pharmeon hier nooit voor aansprakelijk stellen.

 

Artikel 4. Gebruiksregels

 1. Gebruiker garandeert dat de Applicatie door Gebruiker niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Applicatie Materialen te verspreiden die:
  1. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
  2. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn
  3. informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
  6. kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke Materialen te vinden.
 2. Gebruiker zal de Applicatie slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor het naar zijn aard bestemd is en zal daarbij de eventuele door Pharmeon verstrekte instructies nauwgezet opvolgen.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan de Applicatie. Pharmeon is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of problemen die als gevolg van de wijziging zijn ontstaan.
 4. Indien Pharmeon constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Pharmeon zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Pharmeon zonder waarschuwing ingrijpen en is Pharmeon gerechtigd om zonder opgave van redenen de toegang tot de Applicatie voor Gebruiker af te sluiten.
 5. Indien naar het oordeel van Pharmeon hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pharmeon of derden en/of van de dienstverlening, in het bijzonder door het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Pharmeon gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 6. Pharmeon is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Pharmeon gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits
  1. het voldoende aannemelijk is dat de Materialen, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk zijn;
  2. de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
  3. het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en
  4. de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.
 7. Pharmeon kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Gebruiker bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Gebruiker zelf aansprakelijk is.

 

Artikel 5. Klachten

 1. Pharmeon neemt klachten en meldingen ten aanzien van de Applicatie uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheid met Pharmeon via apps@pharmeon.nl
 2. Op klachten over de Applicatie zal Pharmeon zo spoedig mogelijk reageren.

 

Artikel 6. Ondersteuning

 1. Gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie.
 2. Pharmeon zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de Applicatie (of via andere aan Gebruiker bekendgemaakte kanalen). Pharmeon geeft echter geen garanties dat alle door Gebruiker aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

 

Artikel 7. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de Applicatie.
 2. Pharmeon staat er niet voor in dat de Applicatie foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Pharmeon zal zich inspannen om de Applicatie zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties.
 3. Pharmeon heeft het recht de Applicatie of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden.
 4. Onderhoud en wijziging van de Applicatie door Pharmeon kan tot gevolg hebben dat de Applicatie tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is. Pharmeon zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen.
 5. Pharmeon brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de Applicatie verbeteren.
 6. Beschikbare updates voor de Applicatie zullen kenbaar worden gemaakt via notificaties langs Apple’s Appstore en Google’s Google Play Store, waarbij het Gebruikers verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.
 7. Installatie van updates gebeurt met aparte toestemming van Gebruiker. Voor een goede uitvoering van de updates is Pharmeon afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore en Google’s Google Play Store, waarover Pharmeon geen controle heeft.
 8. Pharmeon is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door Gebruiker niet geïnstalleerde update.
 9. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in de Overeenkomst bepaalde. Dit wordt Gebruiker altijd vooraf gemeld en Gebruiker heeft dan de gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat Gebruiker akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van de Overeenkomst.

 

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Applicatie, de bijbehorende software, alsmede al het Materiaal berusten bij Pharmeon en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van Pharmeon, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Pharmeon verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Applicatie te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
 3. Informatie die Gebruiker publiceert of opslaat via de Applicatie is en blijft eigendom van Gebruiker. Pharmeon heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Applicatie en alles dat daarmee samenhangt.
 4. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt gegeven voor de duur van de Overeenkomst.
 5. Informatie die Gebruiker publiceert of opslaat via de Applicatie mag naar eigen inzicht van Gebruiker aangepast of weggehaald worden.
 6. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Pharmeon, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker Pharmeon een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Applicatie. Voorgaande geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 7. Pharmeon is gerechtigd de Data geanonimiseerd te gebruiken ten behoeve van statistische analyses en tot verbetering van de Applicatie. Daarnaast is Pharmeon gerechtigd het gebruik van de Applicatie te monitoren, op basis waarvan zij de Applicatie zo optimaal mogelijk kan laten functioneren.
 8. Pharmeon zal geen kennisnemen van niet-geanonimiseerde privégegevens die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via de Applicatie, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Pharmeon daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Pharmeon zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 9. Privacy

 1. In de Applicatie worden persoonsgegevens verwerkt. Informatie over hoe Pharmeon omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacy- en cookieverklaring.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Pharmeon is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van of koppelingen in websites, applicaties en diensten van derden, of voor wijzigingen in of updates van websites, applicaties en diensten van derden, zulks voor zover door de wet is toegestaan. Pharmeon biedt deze koppelingen en toegang tot websites en diensten van derden slechts aan voor het gemak van Gebruiker.

 

Artikel 11. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker de Applicatie heeft gedownload en zich heeft geregistreerd en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Gebruiker kan op ieder moment deze Overeenkomst opzeggen door de Applicatie te verwijderen of te de-installeren.
 3. Na verwijdering van de Applicatie zijn ook alle gegevens die door Gebruiker in de Applicatie zijn ingevoerd, definitief verwijderd. Pharmeon heeft na verwijdering geen toegang tot deze gegevens.

 

Artikel 12. Vergoeding

 1. Voor het gebruik van de Applicatie is Gebruiker geen vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 13. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

 1. Pharmeon behoudt zich te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden en/of de Applicatie te wijzigen of aan te vullen.
 2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker te allen tijde het Account opzeggen. Het blijven gebruiken van de Applicatie geldt als acceptatie van de gewijzigde of aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 14. Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtskeuze laat de bescherming die Gebruiker op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pharmeon gevestigd is.
 3. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Pharmeon Schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Pharmeon heeft het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een moeder-, zuster, en/of dochtermaatschappij dan wel aan een derde partij in het geval van fusie of overname. Pharmeon zal Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen. Indien Gebruiker dit niet wenst te accepteren, kan Gebruiker de Overeenkomst opzeggen.

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 januari 2023. Indien u vragen heeft over de App of deze gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle services die Zorgaanbieder aanbiedt via de mobiele applicatie Uw Zorg Online (de “App”). U kunt de services van Zorgaanbieder ook gebruiken via het online patiëntenportaal van Zorgaanbieder. Op het gebruik van het patiëntenportaal kunnen aanvullende (gebruiks)voorwaarden van toepassing zijn.

Door bij Zorgaanbieder in te loggen via de App, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing tot u de koppeling met uw account bij Zorgaanbieder in de App verbreekt.

 

Artikel 1. Gebruik van de services

 1. Met de App kunt u gebruik maken van verschillende online services van Zorgaanbieder. Hiervoor heeft u een account nodig voor het patiëntportaal van Zorgaanbieder.
 2. Als u nog geen account heeft voor het patiëntportaal van Zorgaanbieder, kunt u deze rechtstreeks bij Zorgaanbieder aanmaken via de App. Nadat de registratie is afgerond en uw account door Zorgaanbieder is geaccordeerd, kunt u toegang krijgen tot de services van Zorgaanbieder in de App.
 3. U dient alle toegangsgegevens tot uw account bij Zorgaanbieder (waaronder in ieder geval uw gebruikersnaam, wachtwoord en eventuele toegangscodes) strikt geheim te houden. Zorgaanbieder mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent zelf aansprakelijk voor deze handelingen, tenzij u bij Zorgaanbieder heeft gemeld dat een ander uw toegangsgegevens kent.
 4. Indien dat nodig is voor de door u gevraagde service, kan Zorgaanbieder u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde service wordt verleend.
 5. Zorgaanbieder heeft het recht om uw account te beëindigen indien u achttien maanden geen gebruik hebt gemaakt van uw account.
 6. De medische informatie die Zorgaanbieder via de App beschikbaar maakt, is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult met een specialist. Neem voor persoonlijk advies of bij een vermoeden van urgentie altijd direct contact op met Zorgaanbieder.

 

Artikel 2. Misbruik

 1. Het is verboden om via de App aangeboden services te gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of de openbare orde en de goede zeden.
 2. Indien Zorgaanbieder constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, kan Zorgaanbieder zonder verdere opgaaf van redenen uw account buiten gebruik stellen zodat u geen gebruik meer kunt maken van de services van Zorgaanbieder via de App. In urgente of ernstige gevallen kan Zorgaanbieder zonder waarschuwing en zonder verdere opgaaf van redenen uw account buiten gebruik stellen.
 3. Indien naar het oordeel van Zorgaanbieder hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Zorgaanbieder of derden of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Zorgaanbieder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4. Zorgaanbieder is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Zorgaanbieder gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 5. Zorgaanbieder behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

 

Artikel 3. Privacy

 1. Bij het gebruik van de services van Zorgaanbieder via de App kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die nodig zijn voor de door u gevraagde services. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie. Deze kunt u onder andere vinden via het menu in de App.

 

Artikel 4. Beschikbaarheid

 1. Om volledig gebruik te kunnen maken van de services van Zorgaanbieder via de App, is een actieve verbinding met de servers van Zorgaanbieder nodig. Zorgaanbieder streeft ernaar om de servers zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Zorgaanbieder via de App worden verspreid, berusten bij Zorgaanbieder of diens licentiegevers.
 2. U krijgt een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de door Zorgaanbieder via de App aangeboden materialen te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de door Zorgaanbieder via de App aangeboden materialen te kopiëren of te verveelvoudigen zonder aparte schriftelijke toestemming van Zorgaanbieder of diens licentiegevers, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Zorgaanbieder stelt de services kosteloos beschikbaar en kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die het gevolg is van het gebruik daarvan. Voor zover aansprakelijkheid van Zorgaanbieder niet kan worden uitgesloten, zal deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade die het gevolg is van het gebruik van de services.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (1) de schade die is toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”), (2) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, en (3) de redelijke en aantoonbare kosten die u hebt gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Enige genoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de betreffende schade (1) het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Zorgaanbieder, of (2) het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.
 4. Zorgaanbieder is nooit aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van overmacht. Van overmacht is onder meer sprake in het geval van: stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, binnenlandse onlusten, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en het geval waarin Pharmeon door zijn eigen toeleveranciers, ongeacht de reden, niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

Artikel 7. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

 1. Zorgaanbieder mag deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment aanpassen. Zorgaanbieder zal wijzigingen of aanvullingen ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de App zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
 2. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de koppeling tussen de App en uw account verbreken. Gebruik van de services via de App na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 8. Overige bepalingen

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien u een eConsult of (herhaal-)recept aanvraagt via Zorgaanbieder, is daarop de Richtlijn online arts-patiënt contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van de KNMG.
 3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Zorgaanbieder is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst over te dragen aan een derde die de services of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 5. Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via [CONTACTGEGEVENS ZA].

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 16 maart 2017.

Via deze applicatie Uw Zorg Online (de “App”) biedt Zorgaanbieder verschillende zorggerelateerde services aan. Als u gebruik maakt van onze services via de App, worden er privacygevoelige gegevens (ook wel: “persoonsgegevens”) van u verwerkt.

Wij hechten veel belang aan de privacy van gebruikers van onze services en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de App en de door u gevraagde services.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële e-mails.
 • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage, correctie en verwijdering. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze services via de App, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de services die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • gegevens betreffende uw gezondheid
 • de naam van uw zorgverzekeraar
 • de naam van uw andere zorgverleners
 • tijdstip van uw afspraak
 • betalingsgegevens
 • IP-adres

 

Per service wordt in de in de App aangegeven welke gegevens wij verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het aanmaken van uw account;
 • het inloggen op uw account;
 • het inplannen van een afspraak;
 • het aanvragen van een recept;
 • het aanvragen en uitvoeren van een eConsult;
 • het bijhouden van uw medisch dossier;
 • het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • het verbeteren van onze services;
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde of geselecteerde, services.

 

Verstrekking aan derden
Om onze services via de App te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van diensten van Pharmeon.
Pharmeon kan daarbij in opdracht van Zorgaanbieder persoonsgegevens van u verwerken. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging
Wij nemen maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Daarnaast houden wij statistieken bij over uw gebruik van onze services via de App, zonder dat dit terug te herleiden is naar specifieke personen. Er worden geen statistieken bijgehouden in onderdelen van de App waarbij uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Om problemen te kunnen adresseren worden logbestanden bijgehouden waarbij het wel mogelijk is om het gebruik van een service aan een specifieke persoon te koppelen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen die worden omschreven in deze privacyverklaring of in de App. We zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren als een wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of applicaties van derden die door middel van links met de App zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens daarvan gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Gewijzigde versies zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of indien u vragen heeft omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 maart 2017.